Posláním služby sociální rehabilitace je pomoci dlouhodobě nezaměstnaným lidem zejména v poproduktivním věku získat nové znalosti, schopnosti a dovednosti, díky kterým získají větší šanci pro znovunavrácení se na trh práce, budou se lépe orientovat v moderní společnosti ale i v běžném životě. Naším cílem je vést klienty k soběstačnosti a samostatnosti v rámci tréninkových pracovních míst.

Cílovou skupinou služby jsou dlouhodobě nezaměstnaní lidé z Hradce Králové a jeho okolí, jejichž nezaměstnanost může být spojená s chronickým duševním onemocněním, s chronickým onemocněním, sociálním vyloučením, pokročilým věkem, nenaplněním požadavků trhu práce.

exkurze CIRI webCílem služby je poskytnout prostor, ve kterém se budou moci uživatelé služby zdokonalovat a vzdělávat ve svých kvalifikačních a profesních nedostatcích či v nedostatcích týkajících se sociálních kompetencí, jenž mohou být překážkou pro uplatnění na trhu práce. Uživatelé služby získají nové zkušenosti a dovednosti, ale také pomoc, podporu, pochopení a značnou motivaci pod vedením sociálního pracovníka, jenž v rámci této činnosti uplatňuje především sociální rehabilitaci, supervizi (intervizi). Silným motivačním faktorem je neformální prostředí tréninkové kavárny a individuální přístup k řešení běžných pracovních úkolů a poskytování pravidelné zpětné vazby pokroků v průběhu rehabilitačního programu.

Každý klient prochází 6-12 měsíčním rehabilitačním programem, který se zaměřuje na znovuzískání pracovních návyků, na zlepšení jejich schopností, a dovedností, a to tak, aby byli co nejlépe připraveni se uplatnit na trhu práce a takové pracovní pozici, která bude co nejvíce odpovídat jejich pracovním, tak i osobním předpokladům. Rehabilitační program zahrnuje pracovní trénink, který probíhá podle písemně vypracované metodiky, zaměřené na postup práce při zaškolování a plánu rozvoje profesního růstu pro tréninkové pracovní místo. Uživatel služby, který absolvuje celý program sociální rehabilitace, je více kompetentní především v samostatnosti, zodpovědnosti, schopnosti plánovat, komunikaci, zvládá základní dovednosti práce na počítači, je schopen pravidelně docházet do zaměstnání a zvládat pracovní zátěž, je schopný spolupracovat ale také pracovat samostatně či je schopný reflektovat své slabé stránky, které může následně zlepšovat.

Základní principy služby:

 • Individuální přístup
 • Respekt k přání uživatele služby
 • Pozvolná aktivace

Základní činnosti sociální služby dle § 70 zák. č. 108/2006 Sb.  o sociálních službách:

 • 1. nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění:
  • nácvik obsluhy běžných zařízení a spotřebičů
  • nácvik péče o domácnost – údržba spotřebičů, úklid, nakupování, hygiena, chod kuchyně, drobné údržbářské práce
  • nácvik péče o vlastní osobu (vhodné oblékání, denní režim)
  • seznamování s institucemi a organizacemi
  • nácvik dovedností potřebných k úředním úkonům (např. ověřování vlastnoručního podpisu, vyplňování formulářů)
  • nácvik sebereflexe
 • 2. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • možnost účastnit se komunitních aktivit (kurzy, workshopy, přednášky, semináře, školení)
  • nácvik různých způsobů komunikace (e-mail, osobní kontakt, telefon, skype)
  • nácvik schopnosti využívat dopravní prostředky
  • nácvik způsobu chování v různých sociálních situacích
  • nácvik práce s informacemi (odborná literatura, média, reklama)
 • 3. výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
  • seznamování s pracovním právem – práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele
  • nácvik pracovních pohovorů
  • možnost realizace vlastní aktivity
  • rozvoj sociálních schopností a dovedností
  • práce s internetem, pokladním programem, grafickým editorem.
 • 4. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
  • doprovod na úřady, k lékaři
  • doprovod na pracovní pohovor.

Zaujala vás naše služba? Zajímáte se o naše tréninkové místo?

Jednání se zájemcem o tréninkové pracovní místo zahrnuje několik kroků. Lze nás kontaktovat osobně, telefonicky, e-mailem či poštou (kontaktní údaje viz sekce O nás). Zájemce o službu je během prvního kontaktu seznámen se základními informacemi o službě sociální rehabilitace a podmínkách tréninkového místa. Pokud zájemce o službu zašle/přinese svůj životopis a motivační dopis, je telefonicky pozván na informační schůzku, v rámci které je seznámen se všemi podmínkami služby, na základě kterých se může rozhodnout, zda službu využije či nikoliv. Sociální pracovníci a pracovnice se během informační schůzky zaměřují na zjištění, zda zájemce o službu spadá do cílové skupiny, které je sociální rehabilitace poskytována, a na jeho očekávání. V případě, že zájemce o službu má po informační schůzce stále zájem o službu, je s ním uzavřena ústní smlouva o poskytování služby, stává se uživatelem služby a je telefonicky pozván na tréninkový pracovní pohovor. Sociální pracovnice a pracovníci se při tréninkovém pracovním pohovoru zaměřují na časové možnosti uživatele služby, motivaci, přání, jeho budoucí vizi, pracovní zkušenosti či mapování důvodů dlouhodobého neuplatnění na trhu práce. Pro další poskytování služby sociální rehabilitace se zohledňují zejména kritéria, zda je uživatel služby schopen vykonávat činnosti nezbytné pro tréninkové pracovní místo a zda akceptuje čas poskytování služby (zejm. v případě večerních hodin). Uzavření smlouvy o poskytování sociální služby podléhá výši kapacit tréninkového pracoviště. Pokud uživatel služby tato kritéria nenaplňuje nebo je již naplněna kapacita služby, je s ním smlouva o poskytování služby ústně rozvázána, v opačném případě nastává formulace individuálního cíle uživatele služby a je s ním uzavřena písemná smlouva o poskytování služby a současné také pracovní smlouva na tréninkové pracovní místo.

Rychlé kontakty

Obč. poradna Hradec Králové

PO, ČT 8-18, ÚT, ST 8-15

 • +420 734 734 818
 • Obč. poradna Náchod

  PO 9-18, ÚT, ST 9-15, ČT 9-17

 • +420 734 370 960
 • Obč. poradna Jičín

  PO 8-18, ÚT, ST 8-15, ČT 8-17

 • +420 736 472 676
 • Clubcafé PESSOA

  Dle aktuálního programu

 • +420 736 472 678
 • Kalendář akcí

  červenec 2024
  Po Út St Čt So Ne
  1 2 3 4 5 6 7
  8 9 10 11 12 13 14
  15 16 17 18 19 20 21
  22 23 24 25 26 27 28
  29 30 31 1 2 3 4